Skip to content Skip to footer

Veebilehte kasutades kinnitab kasutaja, et on tutvunud ja nõustub täielikult www.aquaservice.ee privaatsus- ja andmekaitsetingimustega.

www.aquaservice.ee kogub veebisaidi kaudu kirjeldatud isikuandmeid:

  • kasutaja meiliaadress – pärast meililistiga liitumist või meili saatmist
  • kasutajanimi, aadress, telefon, e-posti aadress, ostetud toode, kogus, hind, kuupäev – ostmisel;
  • Kodulehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil;

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Inari UÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil .

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://aquaservice.ee/ kaudu.

Miks www.aquaservice.ee kasutab isikuandmeid:

Toodete müük, kasutajaga suhtlemine, toodete saatmine ja kasutajale arvete esitamine; saata kasutaja e-posti aadressile teateid uute toodete, sooduspakkumiste, loosimiste ja blogipostituste kohta, kuid ainult kasutaja eelneval nõusolekul.
NarvaBit.ee kasutab veebilehe külastatavuse statistikat kasutajakogemuse ja turunduse efektiivsuse parandamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

Kolmas osapool on www.aquaservice.ee partner või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toode või teenus pakub kasutajale teenuseid.

Selliste teenuste osutamisel võivad lepingu- ja koostööpartnerid pääseda ligi kasutaja isikuandmetele ja/või neid töödelda.

Lepingu- ja koostööpartneritel on seadusest tulenev kohustus rakendada ja rakendada turvameetmeid isikuandmete terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks.

Küpsiste kasutustingimused:

Selleks, et pakkuda teile meie saidil parimat kasutuskogemust, kasutame küpsiseid.

Mis on küpsis (küpsised)?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie seadmesse, kui veebisaiti külastate. Küpsiseid võivad seada erinevad pakkujad, nagu Google ja Facebook. Küpsised ei ole teie arvutile kahjulikud.

Seansiküpsised on ajutised ja kustutatakse, kui kasutaja veebisaidilt lahkub või veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebisaidi teatud funktsioonide lubamiseks, näiteks toote ostmiseks jne.

Püsiküpsised on püsivad, neid ei kustutata enne, kui kasutaja need kustutab või aegub (olenevalt küpsise aegumiskuupäevast). Neid saab kasutada näiteks kasutaja tuvastamiseks veebilehe külastajana ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Facebooki küpsiste kohta saate lisateavet: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Lisateavet Google’i küpsiste poliitika kohta leiate aadressilt https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema brauseri seaded lubavad küpsiseid kasutada.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks vajalik või seadusega nõutav.

Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda nende parandamist, sulgemist või kustutamist, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

www.aquaservice.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata muuta, et järgida seadust.

Kõigi privaatsust, isikuandmeid ja nende töötlemist puudutavate küsimustega võtke meiega ühendust aadressil

0
0

Tellides üle 15 euro - kohaletoimetamine on tasuta!